Szegedi SzC Vedres István Technikum --- Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. --- OM: 203052 --- Tel.: (62)547-160 --- E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Közösségi szolgálat

Kedves Diákok!

A 2012-2013-as tanévben középiskolai tanulmányaikat megkezdő diákok és az őket követő évfolyamok számára az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele 50 óra igazolt közösségi szolgálat teljesítése.
Első alkalommal a 2016. január 1. után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk, hogy teljesítették az 50 órát.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A közösségi szolgálat célja a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása, a másokért való felelősségvállalás megtapasztalása. A fiataloknak alkalmuk nyílik az empátia gyakorlására, a segítés örömének megtapasztalására, aktívan részt vehetnek kisgyermekekkel, idősekkel, rászorulókkal való segítő foglalkozásokon. Tanulóink tevékenységükkel támogathatják a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, óvodai neveléssel, kulturális programok szervezésével foglalkozó intézmények munkáját is. Lehetőség van adminisztrációs területen is a közösségi szolgálat elvégzésére. A diákok a többféle tevékenység során olyan önismeretre tehetnek szert, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, olyan társas tevékenységekben vehetnek részt, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak.

Az iskola feladata, hogy koordinálja a közösségi szolgálat megszervezését, segítséget nyújtson a feladat végrehajtásában, dokumentálja az elvégzett tevékenységeket.

A legfontosabb információk a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban:

A tanulók számára a középiskolák a 9-11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. Az érintett osztályokban a tanulókat osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk.

A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és karitatív,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen folytatható tevékenység.

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a tervezett tevékenységek megnevezését és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a naplót az érettségi bizonyítvány kiadásáig meg kell őrizni.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A tevékenységek időbeli korlátozása védelmet nyújthat a diákok számára. Fontos, hogy ne ingyen munkaerőként kelljen a tevékenységeket végezni, illetve hogy életkorúknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelő tevékenységekbe legyenek bevonva a diákok. A szabályozás annak is gátat tud szabni, hogy tömbösítés esetén túlzott koncentrációval tudja le a feladatot, ezzel veszélyeztetve a pedagógiai célokat.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A naplóban rögzített adatokat le kell igazoltatni a fogadó szervezettel és be kell mutatni az osztályfőnöknek, illetve Tornyainé Gerhát Ágnes tanárnőnek.

A nyáron végzett közösségi szolgálat a következő tanévbe számít be.

Szükséges, hogy a fogadó szervezettel együttműködési megállapodása legyen az iskolának. (Egyéni igények esetén ezzel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Tornyainé Gerhát Ágnes tanárnővel). epki@vedres.sulinet.hu; tel:62/547-160

 

Jelentkezési lap

Partnerek