Elérhetőségek: 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6. OM: 203052 Tel.: 62/547-160 E-mail: epki@vedres.sulinet.hu

Közösségi szolgálat

Kedves Diákok!

A 2012-2013-as tanévben középiskolai tanulmányaikat megkezdő diákok és az őket követő évfolyamok számára az érettségi bizonyítvány kiadásának a feltétele 50 óra igazolt közösségi szolgálat teljesítése.
Első alkalommal a 2016. január 1. után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk, hogy teljesítették az 50 órát.

A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A közösségi szolgálat célja a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása, a másokért való felelősségvállalás megtapasztalása. A fiataloknak alkalmuk nyílik az empátia gyakorlására, a segítés örömének megtapasztalására, aktívan részt vehetnek kisgyermekekkel, idősekkel, rászorulókkal való segítő foglalkozásokon. Tanulóink tevékenységükkel támogathatják a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, óvodai neveléssel, kulturális programok szervezésével foglalkozó intézmények munkáját is. Lehetőség van adminisztrációs területen is a közösségi szolgálat elvégzésére. A diákok a többféle tevékenység során olyan önismeretre tehetnek szert, olyan tapasztalatokat szerezhetnek, olyan társas tevékenységekben vehetnek részt, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra válhatnak.

Az iskola feladat, hogy koordinálja a közösségi szolgálat megszervezését, segítséget nyújtson a feladat végrehajtását, dokumentálja az elvégzett tevékenységeket.

A legfontosabb információk a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatban

A tanulók számára a középiskolák a 9-11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. Az érintett osztályokban a tanulókat osztályfőnöki órákon tájékoztatjuk.

A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a tervezett tevékenységek megnevezését és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Ezt a naplót az érettségi bizonyítvány kiadásáig meg kell őrizni.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálat a következő időkeretekben végezhető:
• 16 éves kor alatt tanítási időben – tanítási napon maximum 2 óra, tanítási napon kívül (hétvégén) maximum 3 óra, de legfeljebb heti 6 óra;
• 16 éves kor alatt tanítási szünet idején maximum napi 3 óra, de legfeljebb heti 12 óra;
• 16. életévét betöltött tanuló esetén maximum napi 4,5 óra, de legfeljebb heti 18 óra
• 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani.

A tevékenységek időbeli korlátozása védelmet nyújthat a diákok számára. Fontos, hogy ne ingyen munkaerőként kelljen a tevékenységeket végezni, illetve hogy életkorúknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelő tevékenységekbe legyenek bevonva a diákok. A szabályozás annak is gátat tud szabni, hogy tömbösítés estén túlzott koncentrációval tudja le a feladatot, ezzel veszélyeztetve a pedagógiai célokat.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A naplóban rögzített adatokat le kell igazoltatni a fogadó szervezettel és be kell mutatni az osztályfőnöknek, illetve Tóth Zoltán igazgatóhelyettesnek.

A nyáron végzett közösségi szolgálat a következő tanévbe számít be.

Szükséges, hogy a fogadó szervezettel együttműködési megállapodása legyen az iskolának. (Egyéni igények esetén ezzel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot Tóth Zoltán igazgatóhelyettessel. epki@vedres.sulinet.hu; tel:62/547-160

Jelentkezési lap

Partnerek